Ana Sayfa Yap         Sık Kullanılanlara Ekle           İletişim    

  Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği (28.09.2021)      SGK'dan E-Tebligat Adresi Zorunluluğu (24.09.2021)      Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik (24.09.2021)      TÜRMOB BA/BS Mutabakat Sistemi Kullanıma Sunuldu!... (20.09.2021)      Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun İhbar Tazminatının Vergilendirilmesine İlişkin Kararı (14.09.2021)      Danıştay Vergi Daireleri Kurulu'nun Faiziyle İadesi Gereken Vergilere İlişkin Kararı (14.09.2021)      Limited Şirketlerde Yasal Temsilcinin Sorumluluk Dönemine İlişkin Kanun Yararına Temyiz Kararı (14.09.2021)      Muhasebe Yazılım Programlarının VKN İle Temel Mükellef Bilgileri Sorgu Servisinden Yararlanması Usulü Hakkında Duyuru (10.09.2021)      SGK Genelgesi 2021/30 - Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulama Dönemi Başlangıç Değişikliği (10.09.2021)      Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2021/1, K: 2021/3) (09.09.2021)      Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2020/17, K: 2021/2) (09.09.2021)      Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar (09.09.2021)      İş Yerlerinde Covid-19 Tedbirleri (06.09.2021)      193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4454) (04.09.2021)      Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 323)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 406) (04.09.2021)      Kovid Aşısı Olmayan İşçiye Bakanlıktan Kötü Haber mi? (03.09.2021)      7326 Sayılı Kanunda Yer Alan Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatılması (03.09.2021)      Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531) (02.09.2021)      Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79) – 2022 Yılı Bina Metrekare (M2) Normal İnşaat Maliyet Bedelleri (01.09.2021)      İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.09.2021)     

HAVA DURUMU

MAKALELER


İHRACAT VE YURTDIŞI İŞLERDE GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI

                                                                                                                             Bursa, 7.Temmuz.2021

 

İHRACAT VE YURTDIŞI İŞLERDE GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI

 

                İhracatı artırmak için verilen teşviklerden biri de Gelir Vergisi Kanununun 40/1 maddesindeki ihracat ve yurtdışı faaliyetlerin binde (5) i oranındaki götürü gider indirimi idi.

Maddeyi aynen alalım.

İndirilecek Giderler, Madde 40

 

Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir:

1.Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler; (4108 Sayılı  Kanunun 19'uncu maddesiyle eklenen hüküm Geçerlilik; 1.1.1995  Yürürlük :  2.6.1995) (İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık  faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu  faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde beşini aşmamak  şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere  götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler.)

 

                Madde, bu şekilde yayımlandığı zaman, gerek ihracatçılar ve gerekse iş alemi çok sevinmiş ve hemen bu maddeden faydalanmaya başlamıştı.  Siz yukarıdaki maddeden ne anlarsınız? Ben de iş alemi gibi, ihracat ve yurtdışı faaliyetlerden elde edilen hasılatın (%o5) ini  aşmamak şartıyla götürü gider ayrılabilir diye anlıyor ve başka da herhangi bir şartın olmadığını görüyor ve düşünüyorum.

Ancaak, bu uygulamaya maliye derhal bir set çekmişti. Maliye Bakanlığı yayınladığı 194 Seri No.lu GVK Tebliği’nin 5’nci bölümünde; ‘’Dolayısıyla götürü gider hesaplanabilmesi için harcama yapılmış ve işletmenin malvarlığında bir azalma meydana gelmiş olması gerekir.’’ demiş, 06.04.2010 Tarih ve B.07.1.GİB.4.16.16.01-GV-16-10-7 Sayılı Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı da böyle bir özelge vermiştir.

Sonuçta, İhracatta götürü gider uygulamasının başlaması ile birçok uyuşmazlıklar meydana gelmiş bulunmaktadır.  

 1. GVK 40/1 maddesi  ile  ile 194 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Arasındaki Uyuşmazlık
 1. Genel tebliğde; “harcamanın yapılmış ve işletmenin malvarlığında bir azalma meydana gelmiş olması” ibaresi ile götürü gider uygulaması şarta bağlanmış olup, GVK’nın 40/(1). maddesinde böyle bir şart yoktur.
 2. Tebliğ açıklamaları, Kanun hükmünün Bakanlıkça yorumu olup, Kanun hükmü ve Tebliğ açıklamalarının birbiri ile uyuşmaması durumunda kanun hükmü esastır.
 3.  Örnek verirsek, mükellef, ihracat faaliyetleri nedeniyle döviz olarak elde ettiği hasılatın (%o5) ini götürü gider olarak hesaplayacak ve Kurum kazancında indirecektir. Ancak, Maliye ise işletmenin malvarlığında bir azalmaya sebep olmayan ve gerçekte olmayan ve  belgesiz bir giderin indirilmesini kabul etmeyecektir.
 4. Konuyu Maliye açısından ele alırsak, 194 sayılı tebliğe göre Maliye haklıdır ve Maliye müfettişleri de bu uygulamayı yapmak zorundadır.  Ancak, (b) bendinde açıklandığı gibi, kanun ile tebliğin birbirine aykırı olması halinde Maliye Müfettişlerinin bu tebliğe rağmen tebliğin uygulamasını değil, mükellefin uygulamasını kabul etmesi gerekir.
 5. Bakanlık, götürü gider uygulaması için; harcamanın gerçekleştiği vergilendirme döneminde, ortaklardan veya personelden  en az birinin yurtdışına çıkması gerektiği şeklinde bir  uygulama istemektedir ki bu uygulamanın doğru olduğunu düşünüyorum.
 1. Maliye İdaresi ve Danıştay Arasındaki Uyuşmazlık
   Götürü gider uygulaması ile ilgili Vergi Mahkemeleri ve özellikle  Danıştay Kararlarının, mükellef lehine olduğu, kararların müstakar hale geldiği ve götürü gider uygulamasının mükellefin bir hakkı olduğu kabul edilmektedir.
 1. 31.03.2005 Tarih ve E. 2004/1293, K. 2005/529 Sayılı Danıştay 4. Daire Kararı ile 28.02.2007 Tarih ve E. 2006/2738, K. 2007/610 Sayılı Danıştay 4. Daire Kararı’nda, mükellefin ihracat hasılatının (%o5) oranındaki tutarın götürü gider olarak indirim konusu yapılabilmesi için belgesi temin edilemeyen bir harcamanın mevcut olduğunun ve bu harcamanın muhasebe kayıtlarına intikal ettiğinin ispatına gerek olmadığı belirtilmiştir.
 2.  Danıştay, yurtdışına yapılan ihracat nedeniyle hasılat elde etmiş olan mükellefin söz konusu tutarın (%o5) kısmının indirim konusu yapılabileceğini ve söz konusu hakkın 194 Seri No.lu gvk tebliği ile düzenlenen mal varlığında azalma şeklindeki sınırlamanın hukuka aykırı olduğuna hükmetmiştir.
 3. Bu konuda İdare ile yargı arasında görüş ayrılığı bulunmaktadır.
 4. İdare hem harcamanın fiilen yapılmasını hem de buna işaret eden muhasebe kaydını aramaktadır.

                Örnekleri çoğaltabiliriz. Mesela: İstanbul 9. Vergi Mahkemesi 15.06.2012 günlü ve E:2011/2530, K:2012/1808 sayılı kararı mükellef lehinedir.  Danıştay 4. Dairesi E.2012/8339 sayılı kararıyla vergi mahkemesinin kararını onamış ve İdarenin temyiz talebini reddetmiştir.

 1. Söz konusu yargı kararlarına rağmen İdarenin konuya bakış açısı değişmemiş ve müfettişlerin uygulaması aynen devam etmiştir.
 2. Mükellefler olarak, ilk yapılacak olan götürü giderlerin hesaplanarak muhasebe kaydının yapılması ve kasadan (7.000) liralık belli limitler çerçevesinde veya bankalardan yurt dışına gidecek ortak ve personele havale suretiyle ihracat hasılatının (%o5) ini geçmemek üzere verilmesine dikkat etmektir.
 3. Mükellef lehine onlarca vergi mahkemesi, danıştay kararı vardır ve ayrıca DVDDGK’nun benzer bir konuda verdiği hüküm de mükellef lehinedir.
 4. Özellikle, birileri Türkiye’nin ihracatının artması için bir çok uygulama geliştirirken çıkarırken, Maliye idaresi ve müfettişlerinin tam tersi uygulamalar yapmaya çalışmasını, lütfen beni affedin,  ülkenin ihracatını engelleme olarak düşünmekteyim.

Yasalar karşısında kimse ali kıran baş kesen değildir. Yargının onlarca kararına rağmen Maliye idaresi yetkilileri ve inceleme elemanlarının uygulaması değişmeli ve yargı kararlarına uygun hale gelmelidir.

Yasalara aykırı tebliğ çıkaranlar ve bu tebliğin yasaya aykırı olduğunu bile bile uygulamaya çalışan denetim elemanları, yarın öbür gün yargı karşısında hesap vermek zorunda kalabilir.

           Konu ülkemiz ve ihracatımızdır. Kimsenin vergi kaçırmasını, hayali ihracat yapmasını istemiyoruz, ama kimsenin de yasalardaki hükümlere uygun hareket edenleri önlemeye çalışmasını hoş karşılamıyoruz.                   

 

                                                                                                                        Cevdet Akçakoca

                                                                                                                        Yeminli Mali Müşavir

                                                                                                                        Bağımsız Denetçi  

 


                             

AKÇAKOCA Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Adres:      Kükürtlü Mh. Oulu Cd. Oylum Gökberk Sit. F Blk. K:4 D:19 Osmangazi/BURSA
Tel:            (0224) 233 28 20 - 21-22 - 23 (pbx)
                  
(0224) 233 50 28
Faks:        (0224) 233 28 23
E-Posta:  
info@akcakocaymm.com.trHer hakkı saklıdır. 2010 www.akcakocaymm.com.tr

Web Tasarım   
www.MuhasebeTR.com