Ana Sayfa Yap         Sık Kullanılanlara Ekle           İletişim    

  Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgi Girişine İlişkin Önemli Duyuru (20.01.2021)      SGK Genel Yazı: 4447/Geçici 27 ve 28 Madde Prim Desteğinde Tutar Güncellenmesi (19.01.2021)      2020 Yılı İlk Üç Aya Ait E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması (18.01.2021)      Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği (15.01.2021)      Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/1/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/166] ve [01/168] Sayılı Kararları (15.01.2021)      E-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru (15.01.2021)      Nakdi Ücretsiz İzin Desteği ve 7256 Sayılı Kanunla Gelen Desteklerin Tutarlarındaki Değişiklikler (14.01.2021)      4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında, Geçici 27 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b) ve (c) Bentlerinde, Geçici 28 inci Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Destek Tutarlarının, 2021 Yılı Ocak Döneminden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Asgari Ücret Artış Oranının (%21,56) Artırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3423) (13.01.2021)      Matrah Artırımından Yararlanan Ancak Ödeme Koşullarını Yerine Getirmeyen Mükelleflerin Vergi İncelemesine Tabi Tutulması Anayasaya Aykırı Değil (12.01.2021)      SGK Genel Yazı: 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2021/Ocak Artışları (12.01.2021)      Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (12.01.2021)      Karar Defteri’nin Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdikler 31.01.2021 (01.02.2021) Tarihine Kadar Yaptırılması Gerekir (11.01.2021)      Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Kurumumuza Bildirilmesine İlişkin Duyuru (11.01.2021)      Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru (08.01.2021)      Defter Beyan Sisteminde Son Dakika Stok Defteri Kapatılmıştır (08.01.2021)      E-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Hakkında (08.01.2021)      SGK Genelgesi 2021/1 Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar (07.01.2021)      Önemli Duyuru: E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Uygulamaları Hakkında (06.01.2021)      Defter Beyan Sistemi 2021 Yılı Defterleri İçin Duyuru (06.01.2021)      Üzerinde Yazılı Düzenleme Tarihinden Önce Çekin Ödenmek İçin Muhatap Bankaya İbrazının Geçersiz Olmasına İlişkin Düzenlemenin Süresi Uzatıldı (06.01.2021)     

HAVA DURUMU

MAKALELER


Varlık barışına derhal müracaat edin

VARLIK BARIŞINA DERHAL MÜRACAAT EDİN

 

                Önceki yazılarımızda “Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki “ 7256 no.lu kanunun yayımlandığı ve bu kanundan nasıl yararlanılacağı konusunda açıklamalar yapılmıştı.              

                Aynı kanunun 21. Maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 93 no.lu geçici madde eklenerek VARLIK BARIŞI düzenlemesi yapılmıştır.

                Söz konusu varlık barışı, aşağıda açıklayacağımız şekilde yurtdışı ve yurt içi varlıkları kapsamaktadır.

                Özellikle yurtdışında varlığı bulunanlara, bir çok yazımda bahsettiğim  VERGİ CENNETLERİ YASASINI HATIRLATMAK İSTERİM. Türkiye Cumhuriyeti olarak vergi cennetleri yasasını yıllardır uygulamıyoruz. Ama dünya ve ülkemiz, vergi konularında yerinde durmayarak devamlı şekilde yeni anlaşma ve düzenlemeler yapmaktadır.

                En son haber aldığıma göre 54 ülke ve 17 off shore ülke karşılıklı vergisel  bilgi alışverişi veya paylaşımı konusunda anlaşmış olup seneye İsviçre de bu anlaşmayı uygulayacaktır. Yurt dışında olduğu düşünülen 160 ila 200 milyar dolar arası varlık, kesinlikle tesbit edilebilecek, vergi ve ceza ile ülkeye getirilmek zorunda olacaktır. Başta bu sebeple şimdiki varlık barışından faydalanılmalıdır.

                 7256 sayılı  kanunun 21 inci maddesi ile 193 sayılı GVK na eklenen geçici 93 üncü maddeye göre :

 1. Yurtdışı varlıklar:
 1. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını,
 2. bu maddedeki hükümler çerçevesinde,
 3.  30/6/2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler,
 4. söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler.

 

 1. Bu varlıklar, yurt dışı banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30/6/2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Defter kayıtlarından düşülen, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaz, varlık barışından faydalanılır.
 2. Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’ye getirilmişse, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla varlık barışından yararlanılır.
 3. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler, bu madde kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilirler.
 4. Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez.
 5. Bu madde kapsamında bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz.
 6. Bu hükümden faydalanılabilmesi için birinci fıkra uyarınca bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

Yukarıdaki düzenlemelerden görüldüğü üzere getirilen yurtdışı varlıklarla ilgili herhangi bir inceleme yapılmayacaktır.

Yurtdışı varlık  bildirimden sonra üç  (3) ay içinde getirilir, mükellefin hesabına kaydedilir ve hemen çekilebilir, kullanılabilir.

Yine bu varlıklarla ilgili olarak herhangi bir ispat edici evrak vesaire istenmeyecektir.

Yurt dışı varlıklarla ilgili varlık barışından yararlanmak için illa vergi mükellefi veya şirketi olması gerekmez. Herhangi bir vergi mükellefiyeti olmayan kişiler de yurtdışındaki varlıkları ile ilgili vergi barışından yararlanabilir.

 1. Yurt içi varlıklar:
 1. Gv-KV mükelleflerince sahip olunan ve

 

 

 1.  Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar,
 2.  30/6/2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilirse,
 3.  Bildirilen bu varlıklar, 30/6/2021 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilir.
 4.  Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde, dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir.
 5.  Bu fıkra kapsamında bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması hâlinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilir.

                              

                Hem yurt dışı ve hem de yurt için varlık barışı için ortak hükümler de aşağıdaki gibidir.

C-Yurt Dışı ve Yurt İçi Varlıklar İçin Ortak Hükümler:

 

1.) Varlık barışından herhangi bir vergi alınmayacaktır.

2) Getirilen ve deftere kaydedilen varlıkların satışından zarar doğarsa bu zararlar kabul edilmeyecektir.

3) Varlık barışı sebebiyle herhangi bir vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz.

4) Cumhurbaşkanı, varlık barışı süresini bitişten itibaren altışar aylık olmak üzere bir yıla kadar uzatmaya yetkilidir.

5) Varlık barışı konusundaki esaslar ve düzenlemeler için Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 


                             

AKÇAKOCA Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Adres:      Kükürtlü Mh. Oulu Cd. Oylum Gökberk Sit. F Blk. K:4 D:19 Osmangazi/BURSA
Tel:            (0224) 233 28 20 - 21-22 - 23 (pbx)
                  
(0224) 233 50 28
Faks:        (0224) 233 28 23
E-Posta:  
info@akcakocaymm.com.trHer hakkı saklıdır. 2010 www.akcakocaymm.com.tr

Web Tasarım   
www.MuhasebeTR.com