Ana Sayfa Yap         Sık Kullanılanlara Ekle           İletişim    

  Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgi Girişine İlişkin Önemli Duyuru (20.01.2021)      SGK Genel Yazı: 4447/Geçici 27 ve 28 Madde Prim Desteğinde Tutar Güncellenmesi (19.01.2021)      2020 Yılı İlk Üç Aya Ait E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması (18.01.2021)      Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği (15.01.2021)      Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/1/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/166] ve [01/168] Sayılı Kararları (15.01.2021)      E-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru (15.01.2021)      Nakdi Ücretsiz İzin Desteği ve 7256 Sayılı Kanunla Gelen Desteklerin Tutarlarındaki Değişiklikler (14.01.2021)      4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında, Geçici 27 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b) ve (c) Bentlerinde, Geçici 28 inci Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Destek Tutarlarının, 2021 Yılı Ocak Döneminden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Asgari Ücret Artış Oranının (%21,56) Artırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3423) (13.01.2021)      Matrah Artırımından Yararlanan Ancak Ödeme Koşullarını Yerine Getirmeyen Mükelleflerin Vergi İncelemesine Tabi Tutulması Anayasaya Aykırı Değil (12.01.2021)      SGK Genel Yazı: 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2021/Ocak Artışları (12.01.2021)      Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (12.01.2021)      Karar Defteri’nin Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdikler 31.01.2021 (01.02.2021) Tarihine Kadar Yaptırılması Gerekir (11.01.2021)      Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Kurumumuza Bildirilmesine İlişkin Duyuru (11.01.2021)      Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru (08.01.2021)      Defter Beyan Sisteminde Son Dakika Stok Defteri Kapatılmıştır (08.01.2021)      E-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Hakkında (08.01.2021)      SGK Genelgesi 2021/1 Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar (07.01.2021)      Önemli Duyuru: E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Uygulamaları Hakkında (06.01.2021)      Defter Beyan Sistemi 2021 Yılı Defterleri İçin Duyuru (06.01.2021)      Üzerinde Yazılı Düzenleme Tarihinden Önce Çekin Ödenmek İçin Muhatap Bankaya İbrazının Geçersiz Olmasına İlişkin Düzenlemenin Süresi Uzatıldı (06.01.2021)     

HAVA DURUMU

MAKALELER


Şirketlerin kendi hisselerini iktisabının KVK açısından durumu

 

 

 

                                                                                                                             Bursa, 2.Aralık.2020

 

 

ŞİRKETLERİN KENDİ HİSSELERİNİ İKTİSABININ KVK AÇISINDAN DURUMU

               

                7256 Sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkındaki kanunun

 17. Maddesi hükümleri önceki yazımızda açıklanmış ve muhasebeleşme konusu da ele alınmıştı.

“Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını,

 1. Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri hâlinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,
 1. iktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları hâlinde iktisap bedeli ile elden  çıkarma bedeli  arasındaki fark tutar elden çıkarma tarihi,
 2. İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları hâlinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son günü,

itibarıyla dağıtılmış kâr payı sayılır ve bu tutarlar üzerinden %15 oranında vergi tevkifatı yapılır. Bu fıkra kapsamında  tevkif edilen vergiler herhangi bir vergiden mahsup edilemez. ………………..

                Bu madde yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

                Yazımız yayımlandıktan sonra gelen sorular karşısında konunun Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu açısından da incelenmesi şart olmuştur.

 

 

Türk Ticaret Kanununun aşağıdaki maddeleri esas alınarak şirketler kendi hisselerini iktisap edebilecektir.

MADDE 382- (1) Bir şirket, 379 uncu madde hükümleri ile bağlı olmaksızın;

a---------b--------c----------d------------

e) Şirket, ……., kendi paylarını iktisap edebilir.

MADDE 383-

 (1) Bir şirket, bedellerinin tamamı ödenmiş olmak şartıyla, kendi paylarını ivazsız iktisap edebilir.

 (2) Birinci fıkra hükmü, yavru şirket, ana şirketin paylarını ivazsız iktisap ettiği takdirde de kıyas yoluyla uygulanır.

MADDE 384-

 1. 382 nci maddenin (b) ilâ (d) bentleri ve 383 üncü madde hükümlerine göre, iktisap edilen paylar, şirket için  herhangi bir kayba yol açmadan devirleri mümkün olur olmaz ve her hâlde iktisaplarından itibaren üç yıl içinde  elden çıkarılırlar; meğerki, şirketin ve yavru şirketin sahip oldukları bu payların toplamı şirketin esas veya  çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşmasın.

MADDE 385- (1) 379 ilâ 381 inci maddelere aykırı bir şekilde iktisap edilen veya rehin olarak alınan paylar,  iktisapları veya rehin olarak kabulleri tarihinden itibaren en geç altı ay içinde elden çıkarılır ya da üzerlerindeki rehin kaldırılır.

 MADDE 386- (1) 384 ve 385 inci maddeler uyarınca elden çıkarılamayan paylar, sermayenin azaltılması yoluyla hemen yok edilir.

Türk Ticaret Kanununun yukarıdaki 384 üncü maddesinde belirtildiği gibi, iktisap edilen paylar şirket için herhangi bir kayba yol açmadan devirleri mümkün olur olmaz ve her halde iktisaplarından İTİBAREN ÜÇ YIL İÇİNDE ELDEN ÇIKARILIRLAR.

 

 

7256 sayılı kanunun 17 inci maddesinde ise iktisap tarihinden itibaren 2 tam yıllık sürenin son günü  elden  çıkarılmaz  ise aradaki farkın  %15 i oranında tevkifat yapılacağı hükmü getirilmiştir.

Bu hüküm yayımı tarihinden itibaren geçerlidir.

TTK hükümlerinden sonra bir de Kurumlar Vergisi Kanununun istisnalar ile  ilgili 5 inci maddesinin e fıkrasını da aşağıya almak gerekli oldu.

Madde 5

 1. Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır:

 

e)   Kurumların, en az  iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı

süreyle sahip oldukları kurucu senetleri,  intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan

kazançların %75'lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından

 doğan kazançların %50'lik kısmı. ……………………………..

Denmektedir.

 

İlgili kanunlardaki bu hükümleri incelediğimizde

 1. 7256 sayılı kanundaki süre kanunun yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmiş olup

yayım tarihinden itibaren uygulanacaktır.  Bu hüküm, yasaların geriye yürümezliği

ilkesine uygundur.

 1. TTK nundaki elden çıkarma veya sermaye azaltma süresi 3 yıl olduğu halde 7256

sayılı kanunda bu süre neden 2 yıldır?

 1. Bu sorunun arkasından Kurumlar Vergisi kanunundaki 5-e maddesindeki

İstisna akla gelmektedir.

 1. TTK.nundaki 3 senelik istisna hükmü, 7256 sayılı kanunla gelir vergisi

Kanunundaki değişiklik yapılmasa idi, mükelleflerin kurumlar vergisindeki 2 yıllık

İstisna hükmü devreye girebilecektir, yani kurumlar iştirak hissesi satış kazancı

 İstisnasını kullanabileceklerdi.

 1. Yapılan değişiklik bu sebeple iki yıllık sürenin son günü sonuna kadar sermaye

azaltımı veya hisse satış  hükmünü getirmiştir.

 

 

 1. Bu hükümle, kendi hissesini iktisap eden şirket, kendi hissesini iki yıldan fazla

elde bulundursa da istisna hükmünden yararlanamayacak ve %15 tevkifatı

yapıp ödemek zorunda kalacaktır.

 

SONUÇ OLARAK:

Bana göre yapılan değişiklik özellikle kendi hisselerini iktisap eden mükelleflerin

bu hisseleri bir an önce satması veya sermaye azaltmasını sağlamak üzere

yapılmıştır.

                                                                                     Cevdet Akçakoca

                                                                                     Yeminli Mali Müşavir

                                                                                      Bağımsız Denetçi

 

 

 

 


                             

AKÇAKOCA Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Adres:      Kükürtlü Mh. Oulu Cd. Oylum Gökberk Sit. F Blk. K:4 D:19 Osmangazi/BURSA
Tel:            (0224) 233 28 20 - 21-22 - 23 (pbx)
                  
(0224) 233 50 28
Faks:        (0224) 233 28 23
E-Posta:  
info@akcakocaymm.com.trHer hakkı saklıdır. 2010 www.akcakocaymm.com.tr

Web Tasarım   
www.MuhasebeTR.com